STRATEJİK YÖNETİM 2008 Final Sınav Notları

7. İŞLETME VEYA STRATEJİK İŞ BİRİMİ STRATEJİLERİ VE SEÇİM ANALİZİ

· Ansoff’un büyüme vektöründe yer alan stratejiler, mevcut Pazar/yeni Pazar ve mevcut ürün/yeni ürün olarak sınıflandırılmıştır.

· Rekabetçi avantajla, amaçlar birleştiğinde “jenerik stratejiler matrisi” elde edilir.

· Odaklaşma stratejisi: Bu stratejiyi benimseyen işletmelerin en belirgin özelliği dar bir müşteri kitlesini hedeflemesidir. Odaklaşma varsa hedef pazar dar demektir. Odaklaşma stratejileri küçük işletmelerin stratejileridir.

· Maliyete odaklaşma: Porter’a göre bu jenerik işletmenin maliyetleri düşürerek hedef pazarda daha fazla derinlemesine girmeye çalışmasıdır.

· Farklılaşma stratejisi: Bir SİB veya işletmenin sektörü içinde müşteri için ayrıcalıklı ve özellik taşıyan tek firma olmak için çalışma stratejisidir.

· Ürün hayat eğrisinin safhalarını stratejik seçimlerin analizinde kullanmış düşünürler; De Kluyver, Taylor, Wasson, Patel ve Younger’dir.

· Porter’a göre bir işletmenin sahip olabileceği iki temel avantaj; Düşük maliyet ve farklılaşmadır.

· Sipariş teslim süresinin kısaltılarak rekabet avantajı elde edilmesi hızlı cevap verme stratejisinin ısmarlama ürünler stratejisine girer.

· Peyderpey geri çekilme stratejisi: İşlerin kötüye gidişini ve elde dilecek zararlı sonuçları ortadan kaldırma veya azaltma amacı güdülmesidir. Patel ve Younger tarafından geliştirilmiştir.

· Durumunu koruma stratejisi: İşletmenin faaliyette bulunduğu endüstride, sektör ortalamasının üzerinde olmayan bir hızla yatırım yapmaya devam edilmesi stratejisidir. Patel ve Younger.

· Sinerji: İşletmenin yeni bir faaliyette başarılı olma yeteneğinin ölçüsüdür.

8. YATIRIMLARINI ÇEŞİTLENDİRMİŞ KURULUŞLARDA STRATEJİ SEÇİMİ: STRATEJİK FAYDA VE PROTFÖY ANALİZİ TEKNİKLERİ

· Değer matrisi: Bu matris ideal karlılıkla, mevcut karlılık arasındaki farkı görmek ve kapatmak için izlenecek yolu gösterir.

· Pims analizi: Bu analize göre; pazar yapı düşük ama kaliteli ürün üreten işletmelerin karlılığı, düşük kaliteli ürün üretenlerden 4 kat daha yüksektir. Pazar yapı zayıf olan işletmelerde ar-ge masrafları arttığı zaman karlılık %50’den fazla azalmaktadır. Pazar payı yüksek olan işletmelerde ise ar-ge masrafları arttıkça karlılıkta yükselir.

· Hofer’in analizi: Yatırımını çeşitlendirmiş, değişik pazar kaplarına sahip işletmelerin durumunu analiz etmek için kullanılır.

· BDG (Boston danışma gurubu) matrisi 4 bölümden oluşur. Bunlar;

o Yıldızlar(delikanlılar): Nakit akışı bakımından kendi kendilerine yeterlidirler. Yüksek büyüme ve yüksek nakit alkışına sahiptirler.

o Nakit inekleri: Karlı bir yatırımı ifade eder. Bol nakit sağlayan ürünlerdir.

o Çocuk gibi bakıma muhtaç olanlar: Pazar hissesini koruyabilmek için çok fazla nakde ihtiyaç duyarlar.

o Köpekler: Uygulamada bunlar nakit tuzağı olarak adlandırılır. Pazar payı ve büyüme oranı düşüktür.

· İşlerin kötüye gidişini durdurmak ve uzun dönemde verimli hale gelebilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili strateji “etrafına bakmak” stratejisidir. Bu strateji çerçevesinde maliyetlerin azaltılması, verimsiz ünitelerin satılması gibi tedbirler yer alır.

· Thomson’un stratejik kümeleme analizine göre hızlı Pazar büyümesi ve güçlü rekabete sahip bir işletme için en uygun strateji uzmanlaşma ardından dikey farklılaşma ve son seçenek de tek yönlü farklılaşmadır.

· Thomson ve Strickland’a göre Pazar büyümesinin hızlı ve rekabet durumunun zayıf olduğu durumda izlenecek strateji uzmanlık stratejisinin yeniden gözden geçirilmesidir.

· Yönetici politika matrisine göre işletmenin rekabet yeteneğinin zayıf ve faaliyet alanının geleceği cazip ise yöneticilerin yapması gereken; faaliyetleri iki misli büyütmek veya duruma göre yatırımlara son vermektir.

· Stratejik kümeleme analizi: İşletmenin izlemesi gereken stratejik alternatifleri Pazar büyüme durumu ve rekabet durumuna göre açıklayan portföy analizi tekniğidir.

· Stratejik kümeleme analizine göre pazar büyümesi yavaş ve rekabet durumunun güçlü olduğu durumda işletmenin izlemesi gereken öncelikli strateji tek yönlü farklılaşmadır.

9. İŞLEVSEL DÜZEY STRATEJİLERİ YA DA POLİTİKALARI

· İstikrar politikası güden işletmeler için en uygun tutundurma politikası “en uygun ve ekonomik” politikadır.

· İstikrar stratejisi güden işletmeler için en uygun dağıtım politikası “en fazla kar marjı bırakan kanalın” seçilmesidir.

· Halkla ilişkiler politikası: İşletmeyi, yakın çevresine, ülkeye ve ekonomiye katkıları açısından tanıtan, karşı propagandayı sindiren ve onlara fırsat vermeyen cinsten sempati ve prestij faaliyetlerinden oluşan politikalardır.

· Tüketiciyi koruma politikası: Yoğun rekabet ve değişim ortamında başarılı olabilmenin müşteri memnuniyetine dayalı olduğu ilkesine kurulu politikadır.

· Araştırma: Daha çok bilinmeyen bir teknolojiyi, ürün ya da bilgiyi ortaya koyma, keşfetme ve mümkünse bunları uygulayarak yaşama aktarma çabalarıdır.

· Bilimsel gelişme: Hayal gücü ve tecrübe yanında araştırma elemanlarını da kullanarak bilin bir tekniğin geliştirilmesine denir. (Anahtar kelime hayal gücüdür.)

10. KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL STRATEJİLER

· Küreselleşme: Her malın en iyisinin, dünyanın her köşesinde bulunabilmesine yol açacak durum.

· Küresel strateji ve kapsamları 3 ana başlık altında yer alır. Bunlar; Uluslararası strateji, Küresel strateji ve melez (Hybrid) stratejidir.

· Uluslararası strateji;

o Çeşitli ülkelerdeki birimler birbirinden bağımsızdır.

o Her birim diğerinden bağımsız olarak kendi pazarında faaliyet gösterir.

o Uluslararası merkez diğer birimlerden farklı bir özellik taşımaz.

· Küresel strateji;

o Çeşitli ülkelerdeki birimler bir merkeze bağlıdır ve onun kontrolü altındadır.

o Uluslararası merkez çeşitli ülke pazarları için standart ürün arayışları yapar.

o Ölçek ekonomisi yaratmak için üretim faaliyetleri de bir merkezden gerçekleştirilir.

· Melez (Hybrid) strateji;

o Çeşitli ülkelerdeki birimlerin faaliyetleri bir merkezden birbirleri ile ilişkide bulundurularak gerçekleştirilir.

o Çeşitli ülkelerdeki birimler sadece karşılaştıkları özel durumlara uyabilirler.

o Çok hareketlilik ve karşılıklı dayanışma söz konusudur.

o Telekomünikasyon ve internet imkânlarından yararlanılır.

o Tüm örgün nerede olursa olsun, ilgili kaynakları kullanır. Müşteri kaçırmamak için hızlı hareket eder.

· Anahtar ülke matrisinde yatırım yapılacak ülkeyi çekici yapan faktörler; Pazar büyüklüğü, Pazar büyüme oranı, ülkedeki enflasyon oranı, ülkenin dış ticaret dengesi.

· Anahtar ülke matrisinde rekabet gücünü gösteren faktörler; mutlak pazar payı, Endüstri durumu, ürün uygunluğu, birim başına kar.

· Anahtar ülke matrisi: Yatırım yapma veya yatırımları geri çekme, müşterek yatırım ortaklığına girme, lisans satma ve benzeri kararlar verilmesi ile ilgili stratejidir.

11. STRATEJİNİN UYGULANMASI: ÖRGÜTSEL YAPI VE KAYNAK DAĞILIMI

· “Stratejinin uygulanması” evresinde organizasyon yapısı kavramı ortaya çıkar. Stratejinin uygulanmasında en önemli olan organizasyon yapısının şekillenmesidir.

· Örgütsel yapı kurmanın ana nedeni yönetimin etkili bir kontrol sağlaması için görev ve yetkilerin yeniden dağıtılması ve belirlenmesidir.

· Görev ve mevkilerin birbirleriyle ilişkilerini gösteren tabloya organizasyon şeması denir. Bu şema iki şekilde olabilir;

o Uzun ve sivri yapıda: Çok kademelidir. Çok sayıda hiyerarşik basamak vardır. Yetki devri güçtür. Merkeziyetçidir. Hiyerarşi fazla olduğundan politikalar yukarıdan aşağıya geç iner.

o Geniş ve yayvan yapıda: Daha az kademe vardır. Yetki devrinin çok olduğu durumdur. Bu nedenle politikalar alt kademelere çabuk ve niteliği bozulmadan iner.

· Girişimci örgüt yapısı: İşini yeni kurmuş ve her türlü sorumluluğu tek başına üstlenen girişimcilerin oluşturdukları örgüt yapısıdır.

· Şebeke organizasyonlar: Şebeke örgütlerin en önemli özelliği Pazar mekanizmalarıyla uyumlu olmasıdır. Çevresel gelişmeler ile küreselleşme eğilimlerine en iyi cevap veren organizasyondur. Şebeke tipi yapı tüm örgütsel yapılar içinde en esnek olanıdır. Bu nedenle günümüzde en sık kullanılan yapıdır.

· Kaynak dağılımı(kaynak tahsisi): Eldeki maddi, fiziksel, beşeri, finansal, örgütsel ve teknolojik kaynakların nerelere, nasıl, ne miktarda dağıtılacağını ifade eder.

· İşletmenin kaynakları beş ana grupta toplanır. Bunlar; Finansal(parasal) kaynak, fiziksel kaynak, beşeri kaynak, örgütsel kaynak ve teknolojik kaynaktır.

· İşletmenin elinde bulunan en önemli ve en esnek kaynak finansal(parasal) kaynaktır. İşletmenin 5 ana kaynağının temelini finansal kaynak oluşturur.

· Stratejik yatırım: İşletmenin riskleri azaltmak amacıyla bütünleşme veya çeşitlendirme yönünde yaptığı yatırımdır.

· Bütçeler: Kaynakların nereye ne zaman ve ne kadar dağıtılacağı konusunda üst yönetime yardımcı olan en önemli araçlardır. Bütçe; belirlenen hedeflere ulaşmak için önümüzdeki dönem faaliyetlerden elde edilecek gelir ve harcamaların parasal değerlerle ifade edildiği kısa dönemli bir plandır. Faaliyet bütçeleri; Satış bütçesi, Satın alma bütçesi, Üretim bütçesi, Direkt malzeme bütçesi, Direkt işçilik bütçesi, Genel imalat giderleri bütçesi, Dönem giderleri bütçesi, Gelir tablosu bütçesi. Finansman ve Yatırım bütçeleri; Yatırım bütçesi, Nakit bütçesi, Stok bütçesi, Bilanço bütçesi.

12. STRATEJİLERİN UYGULANMASIÖRGÜT KÜLTÜRÜ: STRATEJİ VE LİDERLİK

· Örgüt kültürü: Örgüt üyelerinin paylaştıkları anahtar değerler, standartlar, normlar, inançlar ve anlayışlar topluluğudur. Örgütün toplumsal standardını ve değerini yansıtır. Örgüt kültürü yapısal kavramlarla ilgilidir; amaç, strateji, sembol, slogan gibi.

· Brays tarafından geliştirilen örgüt kültür ölçekleri dörde ayrılır. Bunlar;

o Etkileşen kültür; İş gören ya da müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bu kültür çevreyi etkilemekten çok çevresel istekleri karşılamaya dönüktür. Örn; Mc Donalds

o Bütünleşik kültür; Bu kültür iş gören ve müşterinin ihtiyaçlarını etkilemeye yöneliktir. Örn; Apple, IBM

o Müteşebbis kültürler; Yeni ürün ve hizmet geliştirmek de oldukça yenilikçidirler. Ancak çalışanlara yönelimleri yetersizdir. Bireycilik yönü ağır basmaktadır.

o Sistematik kültürler; Bunlar prosedürün uygulanması, faaliyetlerin yürütülmesi gibi sistemler üzeriye yoğunlaşır. Görevler kalıplaşmıştır.

· Çevre ve örgüt kültürü arasındaki ilişki iki boyutludur. Dört değişik örgüt kültürü ortaya çıkar.

Çevreden geri besleme

Çevresel belirsizlik

Hızlı

Yavaş

Yüksek risk karaları

Sert erkek-Maço kültürü

Yapı, kozmetik, film, reklam sektörleri

Şirketin üzerine iddiaya gir kültürü

Havacılık, uzay, ar-ge yenilik projeleri, sermaye yoğun yatırımlar, inşaat, madencilik, biyoteknoloji alanları

Düşük risk kararları

Çok çalış-Sert oyna kültürü

Moda, pazarlama, tüketici ürünleri, elektronik sektörler

Süreç kültürü

Hükümet, kamu hizmetleri, sigorta, finansal hizmetler

· Analizci kültür tipi: Yöneticilerin temkinli ve kontrollü büyümeye taraftar oldukları kültür tipidir.

· Lideri yöneticiden ayıran özellik; ileri görüşlü olması ve risklerden kaçınmamasıdır.

· Büyüme ve gelişme stratejileri risk almaktan kaçınmayan cesur ve atak liderleri gerektirir.

· “Dikkatli bir kar planlayıcısı” olarak tanımlanan lider; durgun büyüme stratejisi için uygundur. Bu lider aynı zamanda iyi bir verimlilik uzmanıdır. Mevcut durumu yönetmeyi, gereksiz masraflarla mücadele etmeyi iyi bilir.

· E. Schein, liderin örgütsel kültürü geliştirmede beş yöntem uyguladığını ifade eder. Bunlar;

o 1. Yöntem: Belirli iş faaliyet ya da davranış konularında resmi denetimlere başvurarak, bu alanların daha çok dikkate alınası sağlanır.

o 2.Yöntem: Kritik olay veya krizlere liderin verdiği tepkidir.

o 3.Yöntem: Liderin bizzat kendisinin bir model gibi davranmasıdır.

o 4.Yöntem: Liderin belirli davranışları ödüllendirip olumlu şartlandırma yada tam tersi ödüllendirmeyip olumsuz şartlandırma yaratmasıdır.

o 5.Yöntem: Organizasyonda eleman seçimi, terfi ya da işten çıkarma gibi seçeneklerdir.

· Değişimci liderliğin 3 aşamadı vardır. Bunlar; Değişim ihtiyacının fark edilmesi, paylaşılan vizyon oluşturma, değişime kurumsal kimlik kazandırmadır.

13. STRATEJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KONTOLÜ

· İşlevsel düzeydeki kontrol her birim için geliştirilmiş ayrı ayrı alt standartlara göre yapılır. Örneğin;

o Üretim departmanı için; Üretim hacmi, üretim girdisi verimliliği, hatalı üretim oranı

o Ar-Ge departmanı için; yeni mamul tasarımı, mevcut ürünlerin geliştirilmesi, yeni projeler

o Muhasebe finans departmanı için; nakit akışı, bütçe hedefleri, borçlanma imkânı

o İnsan kaynakları yönetimi için; Beşeri kaynak temini, eğitim imkân ve niteliği

· Değerleme ölçütleriyle ilgili ilk ciddi çalışma Tilles’e aittir. Daha sonra Argenti ve Rument’in katkılarıyla geliştirilmiştir.

· PIMS programının esasını oluşturan “karşılaştırma sistemi” benchmarking sistemidir.

· Katma değer getirisi = (vergiden önceki net kar / katma değer) * 100

· Geri besleme: Hiyerarşinin alt düzeyindeki durumların üst düzeye iletilmesidir.

· Geleneksel stratejik kontrol sistemlerinde kontrol geri besleme niteliğindedir. Çağdaş stratejik kontrol sistemlerde ileri besleme şeklindedir.

· Çağdaş stratejik kontrol sistemi 3 farklı kontrol yaklaşımına sahiptir. Bunlar;

o Tahminlerin kontrolü: Önceden tespit edilmiş anahtar bazı faktörlerin geleceğe ilişkin trendlerinin izlendiği çağdaş kontrol işlevidir. Anahtar değişkenler; ekonomik büyüme, girdi fiyatları vb. olabilir.

o Stratejik gözlem: Tahminlerin kontrolünden daha esnektir. Şirketi tehdit edebilecek dış olayların yanı sıra, ortaya çıkabilecek fırsatlarında farkına varılmasını sağlar. Ancak iyi bir organizasyonu gerekli kılar.

o Uygulama kontrolü: Uygulama kontrolünün 1. unsuru Süreç Kontrolü, 2. Unsuru Stratejik Uygulama Kontrolüdür.

· Uygulamada esas alınan 5 sorumluluk merkezi vardır. Bunlar;

o Standart maliyet merkezi

o Gelir merkezi

o Harcama merkezi: Yenilik stratejisi izleyen ve başarılı beşeri sermayeye önem veren kuruluşlarda harcama merkezli uygulamalar önem kazanır.

o Kar merkezi

o Yatırım merkezi

· Üretim bölümünün standart maliyet veya harcama maliyet merkezinden, kar merkezine dönüşmesine transfer fiyatlama denir.

· Çıktı kontrolü: Rekabette büyüme ve liderlik stratejisi izleyen yüksek başarılı SİB’ler kullanır.

Davranışsal kontrol: Rekabette farklı bir konum elde etmeye çalışan, ancak liderlik istemeyen başarılı SİB’ler kullanır.

MALİYET MUHASEBESİ 2008 Ara Sınav Notları (Ünite 1: Maliyet Muhasebesine Giriş)

· Maliyet muhasebesi: Üretilen mamul yada hizmetlerin maliyetini tespit eden ve bu maliyetleri ilgili mamul ve hizmet cinsleri bakımından belirleyen ve izleyen hesap ve kayıt sistemidir.

· Genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasındaki en büyük fark; genel muhasebe dışa yönelik, maliyet muhasebesinin içe yönelik olmasıdır.

· Gelir tablosu: İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyet sonuçlarını brüt satışlardan başlayarak dönem net kârı veya zararına kadar gösteren finansal tablodur.

· Bilanço: İşletmenin belirli bir andaki varlıkları ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tablodur.

· Maliyet: Bir iktisadi kıymeti (varlığı) elde etmek için yapılan harcamalar ya da katlanılan fedakârlıkların toplamıdır.

· Harcama: Herhangi bir amaçla işletme tarafından ödeme veya ödeme vaadinin, transfer edilen varlığın, katlanılan borcun veya sunulan hizmetin para cinsinden tutarıdır.

· Gider: Dönem hâsılatının elde edilmesi amacıyla kullanılmış veya tüketilmiş maliyetlerdir.

· Hâsılat: Mal veya hizmet satışından, faiz, kira gibi işlemlerden elde edilen brüt tutardır.

· Satılan malın (mamulün) maliyet tablosu;
Dönem başı direkt ilk madde ve malzeme stoku
Dönem içi direkt ilk madde ve malzeme alımı (+)
Kullanılabilir direkt ilk madde ve malzeme
Dönem sonu direkt ilk madde ve malzeme stoku (-)
Üretimde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme
Üretimde kullanılan direkt işçilik (+)
Üretimde kullanılan genel üretim maliyetleri (+)
Endirekt işçilik maliyetleri
Endirekt malzeme:
Dönem başı endirekt malzeme
Endirekt malzeme artışları (+)
Kullanılabilir endirekt malzeme
Dönem sonu endirekt malzeme (-)
Kullanılan endirekt malzeme
Toplam üretim maliyetleri
Dönem başı yarı mamul stoku (+)
Dönemin üretim maliyetleri
Dönem sonu yarı mamul stoku (-)
Üretilen mamullerin maliyeti
Dönem başı mamul stoku (+)
Satılabilir mamullerin maliyeti
Dönem sonu mamul stoku (-)
Satılan mamullerin maliyeti

· Sipariş maliyet sistemi: Müşterilerin özel istekleri ile verdikleri siparişler üzerine üretim yapan işletmeler tarafından kullanılan sistemdir. Bu sistemde her mamul veya mamul partisinin maliyetleri ayrı hesaplanır.

· Safha maliyet sistemi: Aynı cins mamullerin yığın halinde üretildiği işletmeler tarafından kullanılır. Bu sistemde her bir üretim safhasında oluşan toplam maliyetler üretim miktarına bölünerek ortalama birim maliyet bulunur.

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR 2008 Ara Sınav Notları 3/3

Türev Finansal Piyasalar

· Fiyatı başla bir ürünün fiyatına bağlı olarak belirlenen ürünlere türev ürün denir.

· Forward sözleşmesi (vadeli işlem sözleşmesi): Vadesi, miktarı ve fiyatı bugünden belirlenmiş herhangi bir ürünün ileriki bir tarihte teslimini öngören sözleşmelere denir.

· Forward kur ıskontosu: Vadeli kurun cari kurdan düşük olması durumunda aradaki farka denir.

· Forward kur pirimi: Vadeli kurun cari kurdan yüksek olması durumunda aradaki farka denir.

· Forward faiz sözleşmesi: Tarafların belli tutardaki anaparaya ileriki bir tarihte belli bir süre için uygulanacak faiz oranı üzerinde anlaşmalarına denir.

· Organize futures borsalarında güvenliği sağlayan takas odasıdır. Takas odasının üstlendiği riskler nedeniyle alıcı ve satıcıdan aldığı teminat tutarına marjin denir.

· Opsiyon sözleşmesi: Sahibine belirli bir malı veya menkul kıymeti belirli bir fiyattan belirli bir tarihte alma ya da satma hakkı sağlayan sözleşmelerdir.

· Opsiyonun kullanılması durumunda geçerli olacak sözleşmenin başlangıcında belirlenmiş işlem fiyatına kullanım fiyatı denir.

· Opsiyon alıcısının, opsiyon satıcısına ödediği tutara opsiyon fiyatı (primi) denir. Peşin ödenir ve opsiyon kullanılmasa da geri verilmez.

· Opsiyonu yatırımcılar açısından cazip kılan özellik; küçük sermayeyle yatırım yapıp büyük kârlar elde etmektir.

· Sağladığı haklara göre opsiyon türleri;

o Satın alma opsiyonu: Opsiyonu alan tarafa, opsiyona konu olan varlığın belirli bir vade içinde veya vade sonunda önceden belirlenen bir fiyattan satın alma hakkı veren sözleşmelerdir. Satın alma opsiyonu sözleşmesini alan kişi, konu olan varlığın fiyatının ileride yükseleceği beklentisindedir. Bu sözleşme satın alana yükümlülük getirmez. Hisse senedinin piyasa fiyatı kullanım fiyatının üstüne çıkarsa satın alma opsiyonu işleme konur.

o Satma opsiyonu: Opsiyonu alan tarafa belirli bir kıymeti bugünden sabitlenen fiyat üzerinden belirli bir vade içinde ya da sonunda, satma hakkı veren sözleşmelerdir. Satma opsiyonunu satın alan kişi konu olan varlığın fiyatının ileride düşeceği beklentisindedir. Hisse senedinin piyasa fiyatı kullanım fiyatının altına düşerse satım opsiyonu işleme konur.

· Vade veya vadeden önce kullanıma göre opsiyon türleri;

o Amerika tipi opsiyon: Kullanım vade içinde veya vade sonunda olabilir.

o Avrupa tipi opsiyon: Sadece vadesinde kullanılabilen opsiyonlardır.

· Swap: Anapara ve faizlerin veya sadece faizlerin taraflar arasında değiştirilmesine denir. Borçların değiş tokuşu olarak da bilinir. Para swapının vadesi genelde 2-10 yıl arasındadır.

· Libor: İngiltere’de her gün belirlenen bankalar arası faiz oranıdır.

· Arbitraj: Bir malın eş zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer piyasada avantajlı fiyattan satılarak riske girmeden, kar elde etme işlemidir.

· ABD’de kredibilitesi yüksek işletmelere uygulanan faize prime rate denir.

Sermaye Piyasası Kurulu

· Sermaye piyasası kurulu: Yatırımcıyı ve tüm sermaye piyasasını korumak ve piyasanın ülke çıkarlarına hizmet etmesini sağlamakla görevli olan kuruluştur.

· SPK’nın hukuki sonuç doğuran özel nitelikli idari kararları; İnceleme ve değerlendirmedir.

· SPK’nın mesleki faaliyetlerini yürütmeye yönelik çalışmaları; İzleme, Denetleme, Kayıt Tutma, Araştırma yapmadır.

· 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

· SPK üyeleri için aday gösterme yetkisine sahip kuruluşlar; İlgili bakanlık, Maliye bakanlığı, BDDK, Sanayi ve ticaret bakanlığı

· SPK başkanı ve üyelerinin atanması görevi Bakanlar Kuruluna aittir. SKP kurulu başkan ve üyelerle birlikte 7 kişiden oluşur. SPK başkanının görev süresi 6 yıldır.

Menkul Kıymet Borsaları

· Menkul kıymet borsası: Kote ettirilmiş tahvil ve hisse senetlerinin alım ve satım işlemlerinin yapıldığı kapalı piyasa yerlerine denir.

· Önde gelen uluslararası borsalar; New York borsası, Londra borsası, Tokyo borsası, Toronto borsası. Uluslararası borsalardan biri olan New York borsası 1792 de kurulmuştur.

· Ülkemizde kurulan ilk borsa Dersaadet borsasıdır. 1866’da kurulmuştur.

· Borsada ve SPK da genel müdürlük kademesi yoktur.

· İMKB’deki komiteler çalışma raporlarını yönetim kuruluna verirler.

· Yatırımcıların aracı kurumlara verdiği alım ya da satım emirlerine müşteri emri denir. Müşteri emri limitli ve serbest olmak üzere ikiye ayrılır. Emrin uygulanması emirde belirtilmiş süre içinde geçerliyse zamana sınırlı emir denir ve limitli emir türüne girer.

· Kotasyon başvurusunda borsaya iletilmesi gereken bilgiler;

o Son üç yılda yapılan genel kurul toplantı tutanakları

o Son üç yıllık kesinleşmiş ayrıntılı mali tablolar

o Ortaklık ana sözleşmesi

o Aracı kurum olması durumunda yapılan anlaşmanın örneği

o Yetkili kişilerin imza sirküleri

· Kotasyon başvurusunun karara bağlanması en fazla 60 gün sürer

· Borsa başkanının görev süresi 5 yıldır.

· Piyasanın (borsanın) derinliği: İşlem gören menkul kıymet için işlem fiyatının altında ve üstündeki fiyatlarda çok sayıda ve yeterli miktarda yapılmış alım ve satım emirlerinin bulunmasıdır.

· Piyasanın (borsanın) genişliği: Borsada işlem gören menkul kıymetlerin bugünkü işlem hacminin büyüklüğüdür. Ne kadar büyük bir işlem hacmi gerçekleşiyorsa o kadar borsanın Pazar oluşturması söz konusudur.

· Piyasanın (borsanın) esnekliği: Normalüstü veya normalaltı değişmelerde pazara çok sayıda menkul kıymetin arz edilebilmesi ve pazardan menkul kıymetlerin çekilebilmesi anlamındadır.

· Sahip olunan bir finansal varlığın fiyatının, belirtilmiş fiyatın altına düşmesi halinde en iyi fiyatla satılmasını içeren emre zararın durdurulması emri denir.

· Endeks: Menkul kıymetlerin fiyat değişimlerini incelemek üzere hazırlanan göstergelere denir.

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR 2008 Ara Sınav Notları 3/2

Tahvil Piyasaları

· Tahvillerin özellikleri;

o Faiz ödemeleri vergi matrahından düşürülür.

o İşletmenin tavsiyesi durumunda tahvil sahipleri önceliklidir.

o Geri ödeme süresi 1 yıldan uzun olan borç senetleridir.

o Tahvil sahipleri şirketin alacaklısıdır.

o Enflasyon döneminde uygun fon sağlama yöntemidir.

o Hisse senedine göre getirisi düşüktür.

· Güvenceli tahvil: İşletmelerin tahvil faiz ve anapara ödemesi için bazı varlıklarını karşılık olarak bulundurması ile oluşan tahvil türüdür. Özellikle tahvillerini sermaye piyasasında satamayan işletmeler güvencelere bağlanmış tahvilleri ihraç ederler.

· Güvencesiz tahvil: İşletme karşılık olarak varlık bulundurmaz. Güvence işletmenin tüm varlığıdır.

· Riskli tahvil: Diğer tahvil türlerine göre daha yüksek faiz oranıyla ihraç edilmektedir.

· İtfa pirimi: Tahvil sahibine tahvilin nominal değerinden daha yüksek bir değer ödenmesi durumuna denir.

· Tahvilin üzerinde yazılı olan değere nominal değer denir.

· Ülkemizde hisse senedine çevrilebilir tahvillerin vadesi 2 yıldan az, 7 yıldan fazla olamaz.

· Tahvilin değerini (fiyatını) belirleyen etmenler; Iskonto oranı, Vade, Enflasyon oranı, Faiz oranı

· Nakit akışlarının miktarına ve zamana dayalı olarak hesaplanan vadeye ortalama vade denir.

· Kesin alım-satım pazarı: Sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım, doğrudan satım işlemlerinin yapıldığı pazara denir.

· Kesin alım-satım pazarında hazine bonosu ve devlet tahvillerinde valör süresi en fazla 90 gün, diğerlerinde ise 7 gündür.

· Piyasa emri: Fiyatın belirtilmediği minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir türüdür.

· Gerçekleşmezse iptal emri: Tamamı gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir.

· Tahvil ve bono piyasasındaki emirler, çok fiyat – sürekli müzayede yöntemleriyle eşleşir.

· Kredi ya da mevduat için bankaca faiz işletilmeye başlandığı tarihe valör denir.

· Halka açık şirketlerin tahvillerinde geri ödeme genelde itfa fonu ile yapılır.

· Düzenlenmiş vade: Faiz oranındaki değişmelerin tahvilin değerinde yüzde kaçlık değişme yaratacağını gösterir.

· Soru; 10 YTL nominal değerli %60 kupon faizli 2 yıl vadeli, yılda bir faiz ödemeli tahvilin değeri ıskonto oranı %40 olduğunda kaç YTL olur.

· Soru; Enflasyon oranı %80 olduğunda %90 nominal faizli tahvilin reel faiz oranı yüzde kaç olur? Cevap; ((1+0,90)/(1+0,80))-1 =>( 1,9/1,8)-1 => 1,055-1 => 0,055 = %5,5 olur.
Cevap; 10’un %60’ı = 6 => (6/1,40)+(6/(1,40)²)+ (10/(1,40)²) => 4,28+3,06+5,10 = 12,44 olur.

Hisse Senedi Piyasaları

· Anonim şirket: Sermayesi paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu olan şirket türüdür.

· Hisse senedi türleri;

o Tedavül bakımından: Nama yazılı hisse senetleri, Hamiline yazılı hisse senetleri

o Bedellerinin tamamen ödenmiş olup olmamasına göre: Bedeli tamamen ödenmiş hisse senetleri, Bedeli tamamen ödenmemiş hisse sentleri

o Sermaye artışına göre: Bedelli hisse senetleri, Bedelsiz hisse senetleri

o Sahiplerine sağladığı çıkarlara göre: Adi hisse senetleri (sahiplerinin tüm haklardan eşit yararlanmalarını sağlar), İmtiyazlı hisse senetleri (sahiplerine bir takım imtiyaz ve öncelik tanır. Daha çok kurucu ortaklara üstünlük sağlamak için kullanılır)

· Hisse senedi türevleri;

o Katılma intifa senetleri: Genel kurul kararıyla ve süresiz olarak çıkarılan kardan pay alma hakkı, yeni hisse senedi alma gibi haklara sahip olan ancak ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetleridir.

o Kâr – zarar ortaklığı belgeleri: Kar ve zarara katılırlar. Oy kullanma hakları yoktur. Vadeleri 3 ay ile 7 yıl arasındadır.

o Oydan yoksun hisse senetleri: Sahibine oy kullanma hakkı hariç diğer ortaklık haklarını sağlayan hisse senetleridir. Nama yazılı olması şarttır.

· İşletmelerin hisse senetlerinin sayısını çoğaltarak, hisse senedinin fiyatını düşürmelerine hisse senedinin sulandırılması denir. Amaç fiyatı düşürerek hisse senedine olan talebi arttırmaktır.

· Hisse senetlerinin halka arzında aracı kurumlardan yararlanılmamasına doğrudan çıkarım denir.

· Borsada bütün alış ve satış emirlerinin sisteme girildiği ve eşleştirmenin fiyat ve zaman önceliği esaslarına göre otomatik yapıldığı sisteme çoklu fiyat – sürekli müzayede denir.

· Hisse senedinin alt ve üst fiyat limitlerine temel olan fiyat baz fiyatıdır.

· Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınarak satılmasına açığa satış denir.

· Hisse senedi defter değeri = İşletme öz sermaye toplamı / hisse senedi sayısı

· Soru; Bir yatırımcı aldığı hisse senedinden 2 yıl boyunca sırasıyla 2500 YTL ve 3500 YTL kar payı beklemektedir. Beklediği kazanç oranı %15 olduğuna göre hisse senedinin piyasa fiyatı nedir?
Cevap; (2500/(1+0,15))+(3500/(1+0,15²)) => 2174+2647 = 4821 YTL olur.

· Hisse senedinin geçmiş fiyat hareketinden yararlanarak hisse senedi fiyatının tahmin edilmesine teknik analiz denir.

· Halka sunulmayan, şirketin elinde bulunan hisse senetlerine kasa hisse senedi denir.

· Hisse senedinin halka arzında aracı kurumların kullanılmasına dolaylı çıkarım denir.

· Asgari tedavül şartlarına haiz işletmelerin hisse senetlerinin işlem gördüğü pazara ulusal pazar denir.

· İşlem birimi halinde verilmiş, tam olarak lot ve katlarından oluşan emirlere normal emir denir.

· Hisse senedi piyasasında arz ve talebe göre oluşan değere piyasa değeri denir.

· Hisse senedi fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu piyasaya boğa piyasası denir.